Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A WWW.RAGASZKODJHOZZA.HU WEBOLDALON FOLYTATOTT ADATKEZELÉSRŐL

Utolsó módosítás napja: 2024. 04. 09.

A Richter Gedeon Nyrt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, cégjegyzékszáma: 01-10-040944, adószáma: 10484878-2-44, a továbbiakban: Társaság; az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dataprotection[kukac]richter.hu), mint adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja Önt a személyes adatainak a Weboldalon végzett adatkezelésről.

I.Adatkezelésre vonatkozó alapvető információk célonként

A. A Weboldalon található Orvosi tesztre adott válaszok összegzése és ezáltal segítségnyújtás a fogamzásgátlással kapcsolatos orvosi konzultációhoz

Az adatkezelés leírása

A Társaság a weboldalon elhelyezett egy Orvosi teszt elnevezésű kérdőívet, amelyben a fogamzásgátlással kapcsolatos kérdéseket válaszolhat meg az érintett. A kérdőívre adott válaszokat a Társaság egy pdf dokumentumban összefoglalja – a válaszok értékelése nélkül – és a pdf dokumentumot letölthetővé és nyomtathatóvá teszi a teszt kitöltésének végeztével az érintettek számára.

A Társaság a teszt kitöltése során nem kéri személyazonosító adatok, pl. név megadását, azaz a kérdőív értelemszerű, kérdéseknek megfelelő kitöltése esetén a Társaság a tesztben megadott személyes adatokat nem tudja konkrét érintetthez kötni (azonosítást nem igénylő adatkezelés a GDPR 11. cikke szerint).

Az adatkezelés célja

A Társaság abból a célból kezeli az Orvosi tesztben az érintettek által megadott személyes adatokat, hogy a fogamzásgátlással kapcsolatos kérdésekre adott válaszaikat egy egységes dokumentumba összefoglalja azért, hogy ezt a dokumentumot az érintettek a következő – a Társaságtól teljesen független – nőgyógyászati konzultációra magukkal vihessék, ezzel elősegítve a fogamzásgátlással kapcsolatos orvosi konzultációt.

A kezelt adatok köre és forrása

A Társaság által kezelt személyes adatok kizárólag az érintettől származnak:

  • párkapcsolati státusz;
  • az érintett milyen gyakran él nem életet;
  • fogamzásgátlás szempontjából releváns egészségügyi információk (ha vannak ilyenek, pl. laktózérzékenység, menstruáció rendszeressége, cukorbetegség, a családban volt-e korábban trombózis; dohányzás, korábbi terhességmegszakítás, alkoholfogyasztás, magas vérnyomás, aknéra hajlamosság, migrén, rendszeresen szedett gyógyszerek);
  • testsúly, testmagasság, életkor, BMI testtömeg index;
  • életvitel (jól szervezett vagy spontán);
  • az érintett mennyi időt kíván a fogamzásgátlásra fordítani;
  • hormonális fogamzásgátláshoz való viszony;
  • az érintett kb. hány év múlva kíván gyermeket vállalni;
  • a fogamzásgátlási módszer során az érintett által figyelembe venni kívánt szempontok;
  • az aktuálisan az érintett használt fogamzásgátlási módszer;

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az egészségügyi adatok vonatkozásában a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont is]

A személyes adatok megőrzésének időtartama

Az Orvosi tesztre adott válaszokat tartalmazó dokumentum érintett általi letöltéséig, de legkésőbb a teszt kitöltésének napjának végéig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amelyikre hamarabb kerül sor.

II.Adatfeldolgozók

MorphoCom Kft.

székhelye: 1033 Budapest, Reményi Ede utca 21.

cégjegyzékszáma: 01-09-716987

e-mail cím: info@ragaszkodjhozza.hu

A MorphoCom Kft. látja el a Weboldal üzemeltetését, továbbá a weboldal fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

ACE Telecom Kft.

székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 3.

cégjegyzékszáma: 01-09-569352

e-mail cím:office@acetelecom.hu

Az Adatfeldolgozó a Weboldal tárhelyszolgáltatója.

III.Gyakorolható érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) alapján jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi érintetti jogokat gyakorolja a dataprotection[kukac]richter.hu e-mail címre eljuttatott kérelmén keresztül:

Érintetti jog

Hozzájárulás

Hozzáféréshez való jog GDPR 15. cikk

Gyakorolható

Helyesbítéshez való jog GDPR 16. cikk

Gyakorolható

Törléshez való jog

GDPR 17. cikk

Gyakorolható

Hozzájárulás visszavonásához való jog

GDPR 7. cikk (3) bek.

Gyakorolható

Korlátozáshoz való jog

GDPR 18. cikk

Gyakorolható

Adathordozhatósághoz való jog

GDPR 20. cikk

Gyakorolható

Tiltakozáshoz való jog

GDPR 21. cikk

Nem gyakorolható (itt a gyakorlatban az érintett által adott hozzájárulás visszavonásaként értelmezi a Társaság és ilyen módon gyakorolható)

Az alábbi táblázat részletesen elmagyarázza, hogy a fenti érintetti jogoknak mi a pontos jogszabályi alapja és a jog tartalma.

Érintetti jog neve

Tartalma

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult arra, hogy a kérelme alapján tudomással bírjon arról, ha személyes adatainak kezelése folyamatban van, és ha igen, akkor hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérelmére a hiányos személyes adatait kiegészítsék, pontatlan személyes adatait helyesbítsék.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérelmére törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, amennyiben a GDPR hivatkozott cikkében felsorolt feltételek valamelyike fennáll

Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk (3) bek.)

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatának kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja, úgy töröljük az ilyen jogalapon kezelt személyes adatát. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ezt a jogát bármilyen formában gyakorolhatja a megadott elérhetőségeinken keresztül, illetve a hozzájárulások visszavonása a weboldal profil funkciójánál is gyakorolható. A felhasználó fiók esetén a profil törlése funkcióval, míg a hírlevél esetén mind a profil funkcióban történő pipálás visszavonásával, illetve az e-mailben kapott hírlevélen szereplő leiratkozás gombbal is érvényesíthető.

Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatainak korlátozását, amennyiben a GDPR hivatkozott cikkében felsorolt feltételek valamelyike fennáll.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, más adatkezelőnek továbbítsa akadályozás nélkül, ha az adatkezelés hozzájárulás vagy szerződéses jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Amennyiben érintettként úgy ítéli meg, hogy a Társaság mint adatkezelő az adatkezelése során jogellenesen járt el, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Jogorvoslat neve

Tartalma

Hatósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 77. cikk)

Jogosult arra, hogy egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

A NAIH-ot az alábbi elérhetőségeken érheti el:

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; Telefonszámok: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax szám: +36 (1) 391-1410; Honlap: www.naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

Jogosult a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Társaság vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az ügyben a bíróság soron kívül jár el. Szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetet. A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Társaság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Javasoljuk és kérjük, mielőtt a hatósági vagy a bírósági jogorvoslati utat választja, keresse meg a Társaság adatvédelmi tisztviselőjét a dataprotection[kukac]richter.hu e-mail címen, vagy postai úton a 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. címen, a levelet a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének címezve, amely egyeztetés során lehetőségünk nyílik az észlelt helyzet megvizsgálására, értékelésére és megoldására, és az Ön teljes körű tájékoztatására, mivel nálunk állnak rendelkezésre az adatkezeléssel kapcsolatos információk.