„Milyenek az ismereteink a fogamzásgátlásról? – minikutatással egybekötött Nyereményjáték”

JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Milyenek az ismereteink a fogamzásgátlásról? – minikutatással egybekötött Nyereményjáték” elnevezésű játékot (a továbbiakban: „Játék”)

a Richter Gedeon Nyrt. (székhelye: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944; adószáma: 10484878-2-44; a továbbiakban: „Richter”) mint szervező megbízásából,

a MorphoCom Marketing és Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Seregély u. 12.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-716987; adószáma: 13064462-2-41; a továbbiakban: „Lebonyolító”) bonyolítja le.

1. A részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele az online kérdőív teljes kitöltése és az értesítési e-mail cím megadása.

2. Nyereménysorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

2.1. A Játék során ugyanazon Játékos – függetlenül attól, hogy hányszor töltötte ki a kérdőívet – csak egy alkalommal vehet részt a Játékban.

2.2. A résztvevők adatainak helyességét a Richter ellenőrzi, és a nyereménysorsolás feltételeinek megfelelő résztvevők beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a Nyereménysorsolás lebonyolításához.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2022.10.17. 16:00 óra - 2022.11.01. 23:59 óra között tart. Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban történt kitöltések nem vesznek részt a Sorsoláson.

4. Sorsolás

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

A Sorsolás időpontja:

2022. november 2. 16:00 óra

5. Nyeremény

5.1. A sorsolásban történő részvétel feltételeit teljesítő Játékosok között 1 alkalommal az alábbi ajándékok kerülnek kisorsolásra 4 fő részére.

1 db 5000 Ft értékű Libri ajándékutalvány

2 db Csodák Palotája belépőjegy

1 db Reisenthel hűtőtáska

1 db Reisenthel bevásárlótáska

5.2. A Lebonyolító a sorsolást követő 5 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel a megadott e-mail címen.

6. Tartaléknyertes(ek)

6.1. A Lebonyolító 3 db Tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes Játékosok helyébe lépni.

6.2. A Tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertesek nem felelnek meg jelen Játékszabályzat követelményeinek, vagy adataik nem ellenőrizhetők, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy a Richter által megadott, az értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem elérhetőek, vagy nem jelentkeznek a nyereményéért.

7. A nyeremény készpénzre nem váltható át.

8. Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok

8.1 A Lebonyolító a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn (maximum 5 munkanapon) belül e-mailben értesíti a nyerteseket. A kisorsolt nyereményt a Richter a nyertesekkel történt előzetes egyeztetést követően adja át. A nyertesek az átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadják el a nyereményt.

A Játék nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremény kiszállításának költségét a Szervező viseli.

8.2. A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Richter és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertesek ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesíthetik.

8.3. A nyeremény a sorsolást követő 30 napon belül kerül átadásra. A sorsolást követő 30. nap után, amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményt, úgy a sorsolás szerinti első Tartaléknyertes lép a helyébe.

8.4. A nyertes és a tartaléknyertes kifejezetten tudomásul veszi, hogy köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény 30 napon belüli átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelősséget nem vállal.

8.5. A Szervező 30 napon túl nem biztosítja a nyeremény kézbesítését, így a 30 napon túl jelentkező nyertes nem jogosult a nyereményre.

8.6. Ha a játékban résztvevő személy cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gyámja/gondnokával együtt jogosult.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) alapján a Richter Gedeon Nyrt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944; adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: dataprotection@richter.hu; a továbbiakban: „Richter”) „Milyenek az ismereteink a fogamzásgátlásról? – minikutatással egybekötött Nyereményjáték” elnevezés, 2022. október 17. 16:00 órától 2022. november 1. 24:00 óráig megrendezésére kerülő (a továbbiakban: „Játék”) megrendezésre kerülő Játékkal összefüggésben megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsoltban az alábbi tájékoztatást adja.

A Richter a lent meghatározott célból az érintettek személyes adatainak kezelése során a jelen tájékoztatóban, a GDPR-ban, az irányadó adatvédelmi jogszabályokban, valamint a belső szabályozókban foglaltaknak megfelelően jár el.

A Richter a Játék lebonyolításával kapcsolatban a MorphoCom Marketing és Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot kérte fel.

A kérdőív a Typeform szolgáltató által biztosított, mint további adatfeldolgozó, akivel az Adatfeldolgozó áll jogviszonyban, az Adatkezelő nem.

 • 1.Adatkezelő: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.;

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944;

Adószám: 10484878-2-44;

Telefonszám: 06 1 431 4000)

Adatvédelmi tisztviselő

Jogi és szellemitulajdon-védelmi főosztály

Elérhetősége:

postai cím: 1475 Budapest Pf.: 27.;

e-mail cím: dataprotection@richter.hu

 • 2.Adatfeldolgozó: MorphoCom Marketing és Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1037 Budapest, Seregély u. 12.;

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-716987;

Adószáma: 13064462-2-41)

(a továbbiakban: „Lebonyolító”)

 • 3.További adatfeldolgozó
 • Név/Cégnév: TYPEFORM SL
 • Cégjegyzékszám (Barcelona): B-421911, folio 145, volume 43262
 • Székhely: c/Pallars 108 (Aticco - Typeform), 08018 - Barcelona (Spain),
 • Adószám (spanyol): B65831836
 • Ügyvezető: Joaquim Lechà (CEO)

A További adatfeldolgozó adatkezelési megállapodása adatvédelmi irányelvei az alábbi linkeken érhetők el:

Adatkezelési megállapodás: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/?typeform-source=www.typeform.com
Adatvédelmi Irányelvek: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/?typeform-source=www.typeform.com

 • 4.Az érintettek kategóriái

A Játékban résztvevő személyek, azaz: a résztvevő, a nyertes, és a tartaléknyertes (a továbbiakban: „Résztvevő” vagy „Érintett”).

 • 5.Az adatkezelés jogalapja
 • 5.1.A személyes adatok kezelése kizárólag a Résztvevő megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásával, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása) A Játékban való részvétellel a Résztvevő – aktív, tevőleges magatartásával – hozzájárul a Játékkal összefüggő és a Játékban való részvétel célját szolgáló adatkezeléshez.
 • 5.2.Az Érintett a nyeremény átadásával összefüggésben a Lebonyolító által igényelt személyes adatok megadása, és ez alapján az adatkezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása)
 • 5.3.Az Érintett elérhetőségi adatait (név, postázási cím, e-mail cím és telefonszám) a Richter – a Lebonyolító adatfeldolgozásán keresztül - szerződés teljesítése jogalapból kezeli, mivel atipikus ajándékozási szerződés jön létre az Érintett és a Richter között, ha az Érintett a sorsoláson nyer. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés)
 • 5.4.A nyeremény után a Richter által kifizetendő adók bevallásával kapcsolatban a Richter jogi kötelezettség alapján jogosult kezelni a nyereményt átvevő Érintett nevét, e-mail címét. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés)
 • 6.Adatkezelés célja

A Játék lebonyolítása, a Játékban való részvételhez, a sorsoláshoz, az Érintettel való kapcsolattartás, valamint a nyeremény Érintett részére történő eljuttatása, nyertes nevének közzététele.

 • 7.A kezelt adatok köre
 • 7.1.A Játékban résztvevő esetében:
 • -E-mail cím
 • 7.2.A Játékban résztvevő nyertes/tartaléknyertes esetében, kapcsolattartás, valamint a Nyeremény átadása érdekében, a fentieken túl:
 • -Név;
 • -Postázási cím;
 • -E-mail cím;
 • Telefonszám.
 • 7.3.Amennyiben a nyeremény után a Lebonyolítónak járulékfizetési kötelezettsége áll fenn, úgy a Lebonyolító az irányadó jogszabályokban meghatározott személyes adatok kezelésére is jogosult. Erről a Lebonyolító külön tájékoztatja a nyertest/tartaléknyertest, megjelölve azokat a személyes adatokat, amelyekre a fentieken túl még szüksége.
 • 7.4.A Lebonyolító különleges személyes adatokat nem kezel a Játékkal összefüggésben.
 • 7.5.A Lebonyolító az Érintett személyes adatait harmadik személyeknek nem továbbítja. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, ha az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. adójogszabályok), vagy arra bíróság vagy más hatóság kötelezése folytán kerül sor. Az ilyen adattovábbításokról az adatkezelő tájékoztatni köteles az érintettet.
 • 7.6.A Richter különleges személyes adatokat nem kezel.
 • 8.A személyes adatok tárolása, az adatkezelés időtartama
 • 8.1.A Játékhoz kapcsolódó személyes adatok elektronikusan, a Lebonyolító szerverén kerülnek tárolásra.
 • 8.2.A Lebonyolító személyes adatokat a nyeremény nyerteshez/tartaléknyerteshez való eljuttatását követő három (3) hónapig vagy az Érintett személyes adatok törlésére irányuló kérelme elintézéséig tárolja.Az adózási szempontból releváns adatokat a Richternek 8 évig meg kell őriznie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerint.

 • 9.A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatok megismerésére a Richter és a Lebonyolító a Játék lebonyolításában résztvevő munkatársai jogosultak.

 • 10.Adatbiztonsági intézkedések

A Richter és a Lebonyolító gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védelme teljesüljön. A Richter védi a személyes adatokat az illetéktelen hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozataltól a törléstől és a megsemmisüléstől azáltal, hogy:

 • 10.1.biztosítja a személyes adatokhoz kizárólag az arra jogosultak férhetnek hozzá,
 • 10.2.megfelelő jogosultsági szinteket alakít ki,
 • 10.3.elektronikus rendszerei biztonsága érdekében az iparági jó gyakorlatoknak megfelelő információtechnológiai biztonsági megoldásokat alkalmaz,
 • 10.4.munkatársait és az érdekében eljáró közreműködőket (adatfeldolgozókat) megfelelő oktatásban, tájékoztatásban részesíti, valamint utasítással látja el, valamint
 • 10.5.a már megtett védelmi intézkedéseket folyamatosan ellenőrzi és felülvizsgálja.

 • 11. Az Érintett jogai
 • 11.1.Adatátadás megtagadása:

Megtagadhatja valamely személyes adatának átadását (például a nyeremény átadásával kapcsolatos egyeztetés során), ugyanakkor bizonyos adatok hiánya Játékban való részvételét, a nyeremény átadásának lehetőségét kizárja.

 • 11.2.Hozzájárulás visszavonása:

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulását bármikor szabadon és korlátozás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 • 11.3.Hozzáféréshez való jog:

Jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vannak-e, és ha folyamatban vannak, jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

 • 11.4.Helyesbítéshez való jog:

Jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 • 11.5.Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását.

 • 11.6.Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog):

Jogosult személyes adatai törlését kérni.

 • 11.7.Az adathordozhatósághoz való jog:

Jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az érintett által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

 • 11.8.Tiltakozáshoz való jog (jogszabályon alapuló adatkezelés esetében):

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az érintett személyes adatait.

Amennyiben a tiltakozáshoz való jog megilleti, és gyakorolja ezen jogát, a személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.

Ez a jog nem illeti meg az érintettet, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

 • 12.Jogérvényesítés
 • 12.1.A 11. pontban felsorolt jogait a Richter részére címzett postai levél (1475 Budapest Pf.: 27.), vagy a dataprotection@richter.hu e-mail címre küldött üzenet útján gyakorolhatja.
 • 12.2.Panaszhoz való jog panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu).
 • 12.3.Bírósághoz fordulás joga: az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
 • 12.4.Javasoljuk és kérjük, hogy a hatósági és/vagy bírósági eljárás megindítását megelőzően vegye fel a kapcsolatot a Richter adatvédelmi tisztviselőjével (postai levélben a 1475 Budapest Pf.: 27. vagy e-mailben a dataprotection@richter.hu) az Ön által kifogásolt helyzet egyeztetése és békés megoldása érdekében.

Kelt: Budapest, 2022. október 15.