A Ragaszkodj hozzá! program decemberi nyereményjátékának játékszabályzata

A „Ragaszkodj hozzá” Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ragaszkodjhozza) elérhető nyereményjáték részvételi feltételei, játékszabályzata, valamint adatvédelmi tájékoztatója (a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A Játék szervezője és Lebonyolítója

1.1. A „Decemberi Nyereményjáték” elnevezésű játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője, a Richter Gedeon Nyrt. (székhelye: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; cégjegyzékszáma: 01-10-040944; adószáma: 10484878-2-44; a továbbiakban: „Richter”), amelynek lebonyolítását a Richter megbízásából eljáró ügynökség, a MorphoCom Marketing és Kommunikációs Tanácsadó Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Seregély u. 12.; adószáma: 13064462-2-41; a továbbiakban: „Lebonyolító”).

1.2. A Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos alábbi feladatokat a Lebonyolító látja el:

  • válaszok (a továbbiakban: „Pályázat”) értékelése;
  • sorsolás lefolytatása, eredmény megállapítása;
  • nyertessel való kapcsolatfelvétel, nyeremény eljuttatása a nyerteshez.

2. A Játék időtartama

2.1. A Játék 2022. december 14. nap 10:00 órától 2022. december 18. nap 23:59 óráig tart.

3. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (a továbbiakban: „Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 2. pontban írt időtartama alatt

3.1.1. a „Ragaszkodj hozzá” Facebook oldal felületén posztolt feladatot megoldja és a Résztvevő által gondolt helyes megoldást hozzászólás formájában a poszt alatti hozzászólások között elhelyezi,

és

3.1.2. elfogadja a jelen Szabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben és felhasználási feltételekben, valamint adatvédelmi szabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és a Pályázat elküldésével hozzájárul a Richter rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook felhasználónév, Pályázatban foglalt adatok, annak tartalma és beküldésének ideje) Játékkal összefüggő, alábbiakban írtak szerinti kezeléséhez

3.2. A Résztvevő a Játékban való részvételével elfogadja a jelen Szabályzatot, valamint elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvételnek nem feltétele az Facebook megosztása, azonban a Lebonyolító és a Richter megköszöni, ha a Résztvevő a Facebook oldal megosztásával hozzájárul a „Ragaszkodj hozzá” Facebook oldal népszerűsítéséhez, ezáltal a Richter küldetésének ismertetéséhez.

3.4 A Játékban nem vehet részt a Lebonyolító, valamint a Richter munkavállalója, valamint azon személyek, akik munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak a Lebonyolítóval vagy a Richterrel, továbbá mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója[i].

4. A Játék leírása

4.1. A Lebonyolító a „Ragaszkodj hozzá” Facebook oldalra feltölt egy képet és leírást, valamint egy, a bejegyzés alapján megválaszolandó kérdést. A feltett kérdésre a Facebook oldal felületén a kép alatt hozzászólás formájában lehet válaszolni. A válaszadás a Résztvevő Pályázatának minősül.

4.2. A helyesen válaszoló Résztvevők között a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsoláson csak az, a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott részvételi feltételeknek megfelelő személy vehet részt, aki a Facebook oldalon feltöltött kép alá helyezi el a válaszát. A válaszadás más módon nem lehetséges. Az ettől eltérő módon megküldött válaszok a sorsoláson nem vehetnek részt. Egy Résztvevőtől egy helyes hozzászólás vehet részt a sorsoláson, függetlenül attól, hogy a Résztvevő hány alkalommal helyezi el a feltöltött kép alatt helyes hozzászólását.

5. A Játék menete

5.1. A Lebonyolító az alábbiaknak megfelelően hirdeti meg a Játékot a Facebook oldalon:

Játék meghirdetésének időpontja:

2022. december 14. napja 10:00 óra

5.2. A helyes választ tartalmazó hozzászólás elhelyezésének határideje:

2022. december 18. napja 23:59 óra

5.3. A 6. pontban meghatározott soroláson azon Résztvevők vehetnek részt, akik a Facebook oldalon közzétett Játékban a jelen Szabályzat 3. pontjának megfelelnek és a feltett kérdésre a Játék időtartama alatt helyesen válaszoltak.

5.4. A kérdésre helyes választ adó Résztvevők között a Játék Lebonyolítója a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott nyereményt sorsolja ki.

6. A sorsolás

6.1. A Lebonyolító a Játék időtartama alatt a jelen Szabályzatnak megfelelő és helyes válaszokat adó Résztvevők között a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, a jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott nyereményt (a továbbiakban: „Nyeremény”) sorsolja ki az alábbi időpontban:

2022. december 19. napján 13:00 óráig.

6.2. A győzteseket a Lebonyolító a sorsolást követően, a sorlás napján a Facebook oldalon hirdeti ki az eredeti poszt alatti hozzászólás formájában.

6.3. A Lebonyolító a sorsolás során három (3) fő Résztvevőt nyertesként (a továbbiakban: „Nyertes”) és további három (3) fő Résztvevőt tartaléknyertesként (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) sorsol ki.

6.4. A Tartaléknyertes a jelen Szabályzat 8. pontjában írt esetben lesz jogosult a Nyereményre.

6.5. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító telephelye (1037 Budapest, Seregély u. 12.). A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

7. A Nyeremény

7.1. A sorsoláson három (3) darab páros Csodák Palotája belépő („Nyeremény”) kerül kisorsolásra.

7.2. A Nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

8. A Nyertes/Tartaléknyertes értesítése, kapcsolatfelvétel

8.1. A Nyerteseket a Lebonyolító a Facebook oldalon a „Ragaszkodj hozzá” oldal felhasználói profilján keresztül a sorsolás napján személyes üzenetben értesíti, és a nevét közzéteszi a Facebook oldalon a Játékot meghirdető poszt hozzászólásai között.

8.2. A Nyeremény átadásához a Nyertes részéről további információ megadása szükséges, amelyeket a Lebonyolító a Nyertestől a Facebook üzenetváltó felületénkeresztül küldött személyes üzenet útján kérdez meg.

8.3. Amennyiben a Nyertes a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi adatokat (személyes adatok) nem bocsátja a Lebonyolító rendelkezésére a személyes üzenet elküldését követő 1. (első) nap 24:00 óráig, akkor a Lebonyolító a Nyertest a Játékból kizárja, és a Nyertesre irányadó módon értesíti a Tartaléknyertest a Nyeremény átvételének lehetőségéről.

8.4. A Tartaléknyertes a Játék Nyertesével azonos feltételekkel lesz jogosult a Nyereményre. A Tartaléknyertes értesítésére és az értesítés visszaigazolására a jelen Szabályzat 8.2. pontjában, a Nyertes vonatkozásában írtak irányadóak azzal, hogy amennyiben a kiértesített Tartaléknyertes sem bocsátja a Lebonyolító rendelkezésre a Nyeremény eljuttatásához szükséges elérhetőségi adatokat, úgy a Lebonyolító a Nyereményt nem tudja átadni és a megmaradt Nyeremény nem kerül átadásra.

9. A Nyeremény átadása, átvétele

9.1. A Nyeremény a Nyertes részére – a Facebookon váltott személyes üzenetben egyeztetettek szerint küldemény útján kerül átadásra.

9.2. Ha a Nyeremény átadása vagy elküldése a Richteren és/vagy a Lebonyolítón kívül álló okból meghiúsul, például a Nyertes/Tartaléknyertes téves adatszolgáltatása miatt, ezért a Richter és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít. A Lebonyolító az át nem vett Nyeremény vonatkozásában jogosult a sorrendiségnek megfelelő Tartaléknyertessel felvenni a kapcsolatot, és részére a jelen pont szerinti szabályok szerint átadni vagy megküldeni a Nyereményt.

9.3. A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden, legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt, alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

10. Általános rendelkezések

10.1. A Játékból való kizárására vonatkozó rendelkezések:

10.1.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Lebonyolító az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

10.1.2. A Lebonyolító a jelen Szabályzat 8.2. pontjában meghatározott rend szerint kizárja a Játékból azt a Nyertest/Tartaléknyertest, aki a Nyeremény átadásához szükséges elérhetőségi adatokat nem bocsátja rendelkezésére.

10.1.2. A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Résztvevők, akik a Játék szellemiségével ellentétesen nem létező személyre, nem valós adatokkal létrehozott Facebook profillal vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen és rosszhiszemű magatartást tanúsító Résztvevő köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Richternek és/vagy a Lebonyolítónak okozott.

10.1.3. A Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Nyertest/Tartaléknyertest, aki részére a Nyereményt azért nem lehet eljuttatni, mert az általa megadott személyes adatokról utóbb kiderül, hogy azok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Nyertesről/Tartaléknyertesről utóbb kiderül, hogy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban írt feltételeknek. A Nyertes/Tartaléknyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Richtert / Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

10.1.4. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Résztvevőt indokolás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevő hozzászólását részben vagy egészben törölje, amennyiben az trágár, vagy más jogára, jogos érdekére nézve sértő kifejezést tartalmaz.

10.2. A jelen Szabályzatot a Lebonyolító a https://www.facebook.com/ragaszkodjhozza URL-re tölti fel, amelyet a Játék meghirdetésekor a „Ragaszkodj hozzá” [a https://www.facebook.com/ragaszkodjhozza] Facebook oldalon, az oldal leírásában elhelyezett link megadásával teszi közzé, és amelynek elérhetőségére a Játékról szóló posztban is tájékoztatást nyújt. A Lebonyolító a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét.

10.3. A Nyeremény utáni adó- és járulék terheket, valamint az átadással összefüggő költségeket a Richter fizeti meg. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest/Tartaléknyertest terhelik.

10.4. A Nyertes/Tartaléknyertes a Játékban való részvételével önkéntesen, befolyásmentesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Lebonyolító a Játék sorsolásának eredményeként a nevét (Facebook profilján használt nevét) a Facebookoldalon történő bejegyzés formájában közzétegye. Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a jelen Szabályzat 11. pontja tartalmazza.

10.5. A Lebonyolító a rajta kívül álló okból bekövetkező, az Facebook oldalon felmerülő meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

10.6. A Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyertes/Tartaléknyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes/Tartaléknyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

10.7. A Lebonyolító fenntartja a jogot a határidők módosítására, azzal, hogy az esetleges változásokról a Facebookoldalon hozzászólásban értesíti a Résztvevőket, a jelen Szabályzat megfelelő módosításával és közzétételével egyidejűleg. A Szabályzat közzétételével kapcsolatban a jelen Szabályzat 10.2. pontja irányadó.

11. Adatvédelem

11.1. Adatkezelés, adatkezelő, adatfeldolgozó

11.1.1. A Richter megbízásából, a Lebonyolító által szervezett Játék lebonyolítása érdekében szükségszerűen sor kerül bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adatok kezelésére.

11.1.2. A személyes adatokat a Richter mint adatkezelő, a Lebonyolító mint adatfeldolgozó útján kezeli.

11.1.3. Az adatkezelő (szervező – Richter) adatai:

Cégnév: Richter Gedeon Nyrt.

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944

Adószám: 10484878-2-44

Telefonszám: 06 1 431 4000

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dataprotection@richter.hu

11.1.4. Az adatfeldolgozó (Lebonyolító ügynökség a Richter mint szervező megbízásából) adatai:

Cégnév: MorphoCom Marketing és Kommunikációs Tanácsadó Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 12.

Adószám: 13064462-2-41

e-mail cím: info@morpho.hu

11.2. Az adatkezelés jogalapja

11.2.1. A személyes adatok kezelése kizárólag a Résztvevő (beleértve a Nyertest/Tartaléknyertest) megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásával, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

11.2.2. A Játékban való részvétellel a Résztvevő – aktív, tevőleges magatartásával – hozzájárul a Játékkal összefüggő és a Játékban való részvétel célját szolgáló adatkezeléshez. A Résztvevő jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11.2.3. A Nyertes/Tartaléknyertes Nyeremény átadásával összefüggésben a Lebonyolító által igényelt személyes adatok megadása és a Lebonyolító adatkezelése a Nyertes/Tartaléknyertes önkéntes adatszolgáltatásán alapul. A Nyertes/Tartaléknyertes elérhetőségi adatait (név, postázási cím, esetleg e-mail cím és telefonszám) a Richter szerződés teljesítése jogalapból kezeli, mivel ajándékozási szerződésben átadja a Nyereményt részére. A Nyeremény után a Richter által kifizetendő adók bevallásával kapcsolatban a Richter jogi kötelezettség alapján jogosult kezelni a Nyereményt átvevő Nyertes/Tartaléknyertes nevét és adóazonosító jelét.

11.3. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama.

11.3.1 A Játékban való részvétel szükségszerűen igényli a Résztvevő bizonyos személyes adatának megadását. Ennélfogva a Résztvevő Facebook profilján használt neve és profilképe az adott hozzászólás mellett azonnal megjelenik és a Facebook oldalon bárki számára láthatóvá válik. Tekintettel arra, hogy a Facebook oldalon a hozzászólást elhelyező Résztvevő Facebook profiljára a Facebook rákattintással átnavigál, a Résztvevő Facebook profilja a Facebook oldal valamennyi látogatója számára könnyen hozzáférhetővé válik akkor, ha nyilvános a Résztvevő Facebook fiókja (ezt a Facebook fiókbeállítások között lehet módosítani). Az ilyen jellegű információhozzáférésre sem a Richternek, sem a Lebonyolítónak nincs ráhatása és kontrollja, ezért azokért semmilyen felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy ennek tudatában vegyen részt a Játékban.

11.3.2. A kezelt személyes adatok körét a Richter a Játékban való részvételhez a minimálisan szükséges mértékben az alábbiakra korlátozza:

A Játékban Résztvevő esetében:

  • Facebook profilon használt név;
  • Facebook profil képe;
  • Facebook hozzászólás ténye és tartalma;
  • Facebook hozzászólás időpontja.

A Játékban Résztvevő Nyertes/Tartaléknyertes esetében, a Nyereményátadása/eljuttatása érdekében, a fentieken túl:

  • név;
  • postai cím, amelyre a Nyeremény eljuttatását kéri;
  • egyéb, a Nyertes/Tartaléknyertes és a Lebonyolító által személyes Facebook üzenetben vagy egyéb kapcsolatfelvételi csatornán keresztül önkéntesen megadott adatok (például telefonszám, email cím).

Amennyiben a Nyereményt meghatalmazottnak kell kézbesíteni, úgy a meghatalmazott adatainak (név, postai cím, telefonszám, egyéb önkéntesen megadott adat) kezelése válhat szükségessé, amely adatok Nyertes/tartaléknyertes általi átadásának jogszerűségéről a Nyertesnek/Tartaléknyertesnek kell gondoskodnia és biztosítani kell számára a jelen adatkezelési tájékoztatás megismerhetőségét.

11.3.3. Amennyiben a Nyeremény után a Richternek járulékfizetési kötelezettsége áll fenn, úgy a Richter az irányadó adójogszabályokban meghatározott személyes adat(ok) (pl. adóazonosító jel) kezelésére is jogosult.

11.3.4. A Richter különleges személyes adatokat nem kezel.

11.3.5. A Lebonyolító személyes adatokat a Nyeremény Nyerteshez/Tartaléknyerteshez való eljuttatását követő három (3) hónapig vagy az érintett (Résztvevő, Nyertes, Tartaléknyertes) személyes adatok törlésére irányuló kérelme elintézéséig tárolja.Az adózási szempontból releváns adatokat a Richternek 8 évig meg kell őriznie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerint.

11.4. A személyes adatok tárolása: A személyes adatok elektronikusan, a Lebonyolító szerverén kerülnek tárolásra.

11.5. Az érintett (Résztvevő, Nyertes, Tartaléknyertes) jogai

11.5.1. Adatátadás megtagadása: Az érintett megtagadhatja valamely személyes adatának átadását (például a Nyeremény átadásával kapcsolatos egyeztetés során), ugyanakkor bizonyos adatok hiánya az érintett Játékban való részvételét, a Nyeremény átadásának lehetőségét kizárja. Lásd erre a jelen Szabályzat 8.2. és 10.1.2. pontját.

11.5.2. Hozzájárulás visszavonása: A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett a hozzájárulását bármikor szabadon és korlátozás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

11.5.3. Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha amennyiben folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

11.5.4. Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

11.5.5. Tiltakozáshoz való jog (jogszabályon alapuló adatkezelés esetében): az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az érintett személyes adatait. Amennyiben az érintettet tiltakozáshoz való jog megilleti, és az érintett gyakorolja ezen jogát, az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár. Ez a jog nem illeti meg az érintettet, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

11.5.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását.

11.5.7.Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): az érintett jogosult személyes adatai törlését kérni.

11.5.8. Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az érintett által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

Fenti jogait az érintett a Richter részére címzett postai levél (1475 Budapest Pf.: 27.), vagy a dataprotection@richter.hu e-mail címre küldött üzenet útján gyakorolhatja.

11.5.9. Panaszhoz való jog: az érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu).

11.5.10. Bírósághoz fordulás joga: az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

12. Facebookkal való kapcsolat

12.1. A jelen Játékot a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem szervezi vagy végzi, illetve az semmilyen más módon nem kapcsolódik a Facebookhoz.

12.2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy azok a személyes adatok, amelyeket a Játék során megad, nem a Facebook, hanem a Richter, valamint az adatfeldolgozó adatbázisába kerülnek, és a jelen Szabályzat 11. pontjában meghatározott módon kerülnek kezelésre.

12.3. A Résztvevők a Játékkal összefüggésben a károkozásuk esetén teljeskörűen mentesítik a Facebookot.

12.4. A Facebook a Játék lebonyolításához nem nyújt segítséget, és nem ad tanácsot tanácsot adni azzal kapcsolatban, hogy hozzájárulás szükséges-e a Résztvevő tartalmának használatához, illetve, hogy miként szerezhető meg a szükséges hozzájárulás.

12.5. A Richter és a Lebonyolító a Facebook igénybevételével lebonyolított Játékkal járó esetleges kockázatokat maguk viselik, azokért a Facebook nem felelős.

[i] [1] Ptk. 8:1. § (1)

1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér há