Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

2023.01.06.

„Tudatos családtervezés és lelki háttér – minikutatással egybekötött Nyereményjáték” elnevezésű játékot (a továbbiakban: „Játék”)

a Richter Gedeon Nyrt. (székhelye: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944; adószáma: 10484878-2-44; a továbbiakban: „Richter”) mint szervező megbízásából,

a MorphoCom Marketing és Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Seregély u. 12.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-716987; adószáma: 13064462-2-41; a továbbiakban: „Lebonyolító”) bonyolítja le.

1. A részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele az online kérdőív teljes kitöltése és az értesítési e-mail cím megadása.

2. Nyereménysorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

2.1. A Játék során ugyanazon Játékos – függetlenül attól, hogy hányszor töltötte ki a kérdőívet – csak egy alkalommal vehet részt a Játékban.

2.2. A résztvevők adatainak helyességét a Richter ellenőrzi, és a nyereménysorsolás feltételeinek megfelelő résztvevők beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a Nyereménysorsolás lebonyolításához.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2023.01.09. 16:00 óra - 2023.01.23. 23:59 óra között tart. Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban történt kitöltések nem vesznek részt a Sorsoláson.

4. Sorsolás

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

A Sorsolás időpontja:

2023. január 24. 16:00 óra

5. Nyeremény

5.1. A sorsolásban történő részvétel feltételeit teljesítő Játékosok között 2 alkalommal az alábbi ajándékok kerülnek kisorsolásra 2 fő részére.

 • 1.csomag
  • termo kulacs
  • Béres Alexandra: Bűvös mesetorna (mozgásfejlesztő DVD és mesekönyv)
  • Garami Funky Staff: Péntek éjszaka CD
 • 2.csomag
  • termo kulacs
  • Rangos Katalin: A képzett beteg (könyv)
  • mini sakk / boros szett fadobozban

5.2. A Lebonyolító a sorsolást követő 5 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel a megadott e-mail címen.

6. Tartaléknyertes(ek)

6.1. A Lebonyolító 3 db Tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes Játékosok helyébe lépni.

6.2. A Tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertesek nem felelnek meg jelen Játékszabályzat követelményeinek, vagy adataik nem ellenőrizhetők, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni, vagy a Richter által megadott, az értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem elérhetőek, vagy nem jelentkeznek a nyereményéért.

7. A nyeremény készpénzre nem váltható át.

8. Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok

8.1 A Lebonyolító a sorsolást követően a lehető legrövidebb időn (maximum 5 munkanapon) belül e-mailben értesíti a nyerteseket. A kisorsolt nyereményt a Richter a nyertesekkel történt előzetes egyeztetést követően adja át. A nyertesek az átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadják el a nyereményt.

A Játék nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremény kiszállításának költségét a Szervező viseli.

8.2. A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Richter és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.

A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertesek ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesíthetik.

8.3. A nyeremény a sorsolást követő 30 napon belül kerül átadásra. A sorsolást követő 30. nap után, amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményt, úgy a sorsolás szerinti első Tartaléknyertes lép a helyébe.

8.4. A nyertes és a tartaléknyertes kifejezetten tudomásul veszi, hogy köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény 30 napon belüli átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelősséget nem vállal.

8.5. A Szervező 30 napon túl nem biztosítja a nyeremény kézbesítését, így a 30 napon túl jelentkező nyertes nem jogosult a nyereményre.

8.6. Ha a játékban résztvevő személy cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gyámja/gondnokával együtt jogosult.

9. Adatkezelés

A játékkal kapcsolatos adatkezelésről a különálló dokumentumként található adatkezelési tájékoztatóban adunk tájékoztatást.

Kelt: Budapest, 2023. január. 6.